GDPR

Privacyverklaring FISCAAL BURO GHESQUIERE NV met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0432.861.312 erkend bij het ITAA met nummer 221132.

Deze privacyverklaring geldt voor alle bestuurders, zelfstandige dienstverleners en werknemers verbonden aan FISCAAL BURO GHESQUIERE NV.

Inleiding

Als fiscaal en accountantskantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens, waaronder persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wensen wij u te informeren welke gegevens worden verzameld, de wijze waarop deze worden verzameld, en de redenen waarom deze gegevens worden verzameld.

Het kantoor verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens dat het ontvangt van de cliënt over de cliënt zelf, zijn gezinsleden, zijn personeel, zijn medewerkers, zijn aangestelden en zijn zakelijke relaties (leveranciers of klanten van de cliënt) en over elke andere nuttige contactpersoon. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door het kantoor in overeenstemming met de  toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Alleen de gegevens die relevant zijn voor het nastreven van het betrokken doeleinde worden verwerkt.

In het algemeen verwerkt het kantoor de persoonsgegevens in uitvoering van de kaderovereenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten en in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Concreet verzamelt, registreert en gebruikt het kantoor de gegevens van de cliënten voor volgende doelstellingen: voor de uitvoering van onze opdracht als accountant en belastingadviseur, het aangaan en beheren van de contractuele relatie met de cliënt,  het antwoorden op verzoeken tot informatie en het informeren en communiceren met de cliënt.

Welke persoonsgegevens en van wie?

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens die de betrokkene of zijn aanverwanten zelf heeft/hebben verstrekt zoals onder meer identificatiegegevens, familiale gegevens, adresgegevens, financiële gegevens,  biometrische gegevens (kopie van de elektronische identiteitskaart of van het paspoort), facturatiegegevens of elk ander persoonsgegeven dat nodig is om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Het kantoor verzamelt en verwerkt ook persoonsgegevens die door de cliënt werden overgemaakt en die slaan op zijn werknemers, bestuurders, klanten of leveranciers. Alsook persoonsgegevens afkomstig van openbare bronnen, of van derden zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen, de belastingadministratie, klanten/leveranciers,...

Mededeling aan derden

Het kantoor kan persoonsgegevens doorgeven op verzoek van elke wettelijk bevoegde overheid of uit eigen beweging, als het te goeder trouw meent dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of goederen van het kantoor, zijn cliënten, zijn internetsite en/of uzelf te verdedigen en/of te beschermen.

Het kantoor kan persoonlijke informatie van zijn cliënten meedelen aan derden-dienstverleners voor zover die informatie nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met zijn cliënten. In dit geval delen die derden die informatie niet aan andere derden mee, behalve indien het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien de derde er door de geldende wetgeving toe gehouden is bepaalde informatie aan bevoegde overheden mee te delen op het gebied van de strijd tegen het witwassen van geld.

De mededeling van die informatie aan de voornoemde personen wordt in alle omstandigheden beperkt tot die informatie welke strikt noodzakelijk of vereist is door de geldende wetgeving.

Veiligheidsmaatregelen

Het kantoor heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen en onrechtmatige toegang, wijziging of verspreiding van de gegevens te verhinderen.

Deze procedures zijn ook van toepassing op alle onderaannemers waarop het kantoor een beroep doet.

In dit opzicht hebben de werknemers, aandeelhouders of medewerkers van het kantoor die toegang hebben tot die gegevens een strenge geheimhoudingsplicht.

Bewaringstermijn

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht of gedurende de wettelijke voorziene termijnen.
Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist.

Rechten

In overeenstemming met de reglementering op het gebied van verwerking van persoonsgegevens, beschikt de cliënt o.a. over het recht op inzage van zijn gegevens. De cliënt kan per eenvoudig verzoek gegevens corrigeren of aanvullen en heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens. De cliënt kan onder voorbehoud van de door de wet bepaalde uitzonderingen verzoeken de gegevens te wissen.

Voor het toepassen van uw rechten, kunt u altijd een schriftelijk verzoek richten per e-mail: fiscaalburo@ghesquiere.be of per gewone brief.

Vragen - klachten

Bij vragen, of klachten kan de cliënt zich altijd wenden tot zijn contactpersoon of op het algemene e-mail adres: fiscaalburo@ghesquiere.be.

Bij betwistingen heeft de cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit. (Tel  +32 (0)2 274 48 00 of contact@apd-gba.be)

Updates en wijzigingen van de privacyverklaring

Het kantoor kan de privacyverklaring wijzigen of aanpassen mits het de cliënten hiervan op de hoogte brengt via de website van het kantoor of per e-mail. Dit kan onder meer om te voldoen aan nieuwe wetgeving en/of regelgeving die van toepassing is op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en beslissingen van hoven en rechtbanken over deze kwestie.